Társulás története

A társulásról

 
T Á J É K O Z T A T Ó
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
2019-2020. évi munkájáról
 
A 2019-es önkormányzati választások után a Társulásnál is tisztújítás történt, melynek következtében a tisztségviselők között személyi változások következtek be. Elnöknek – mint Jászapáti Város Polgármesterét – Farkas Ferencet választottak meg a Társult települések polgármesterei. Változtak az Elnökség tagjai is, így jelenleg Budai Lóránt, Sveiczer Sándor (elnökhelyettesek), Dr. Tóth József és Lukácsi György (elnökségi tagok) lettek megválasztva.
 
            A Társulás a feladatait jól ellátta 2019. és 2020. években, az aktuális feladatok végrehajtásához a pénzeszközök rendelkezésre álltak. A Társulási Megállapodást a beszámolási időszak alatt egy alkalommal kellett módosítani a tisztújítás miatt. A legutolsó módosítás értelmében a Társulás székhelye (újra) Jászapátiba került át, valamint a gazdálkodási feladatokat is a Jászapáti Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el.
 
            A hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása, az integráció kialakítása lezárult 2018. június 30. napjával, amikor is a hulladékgazdálkodási közfeladatokat a Szelektív Nonprofit Kft. vette át. Heves Város és térsége vonatkozásában a tárgyalási folyamatok eredményeként 2019. január 1. napjától a közszolgáltatási hulladékgazdálkodási tevékenységet NHSZ Hevesi Városfenntartó Nonprofit Kft. helyett az újonnan alakult DEHU Dél-Hevesi Kistérségi Hulladékszállító Nonprofit Kft. látja el.
 
A Társulás 2018. decemberi ülésén elhatározta továbbá azt is, hogy a két gazdasági társaságát egyesíti, még pedig oly módon, hogy a REGIO-KOM Térségi Hulladékszálítási Nonprofit Kft. beolvad a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltatató Kft-be. Ez a folyamat a 2019. évben ment végbe.
 
Jelenleg folyamatban van a hulladékudvarok (Jászberény, Jászladány, Heves) szennyezőanyag elhelyezési engedélyeinek meghosszabbítása, ehhez a talajfúrást és mintavételezést a Techno-Víz Kft. akkreditált laboratóriuma végzi. A felülvizsgálati dokumentáció elkészítésével és a hatósági engedélyeztetés lebonyolításával az Ökopajzs Kft-t bízta meg a Társulás.
 
            A beszámolási időszak alatt a REGIO-KOM Társulás pályázatot nem nyújtott be, így korábbi években megvalósított – jelenleg fenntartási időszak alatt álló – projektekről tudunk beszámolni.
A Társulás – és így a társult 33 település – életében 3 nagy volumenű pályázat jelentett fejlesztési lehetőséget: a rekultivációs, a hulladékgazdálkodási és az eszközparkfejlesztési pályázat. 2020. szeptember 10-ig a három pályázat kapcsán az alábbi lépések valósultak meg:
 
Rekultiváció:
A projekt fenntartási időszaka 2019. június 25-ig tartott, a projekt zárásáról a közreműködő szervezet megküldte a dokumentumot.
 
 
Hulladékgazdálkodás
 
A 2015-ös év végén a projektben minden tevékenység sikeresen lezárult és a számlák kifizetésre kerültek, így a Társulás beadhatta a záró beszámolási csomagját is, melyet 2016 tavaszán fogadott el a Közreműködő Szervezet. Ennek megfelelően a projekt 5 éves fenntartási időszaka 2021. április 12-ig tart. Az évente esedékes fenntartási jelentések benyújtásra és elfogadásra kerültek.
 
Eszközparkfejlesztés
 
A projektben a szállítási határidők egyben a projekt fizikai befejezési határidejei is voltak, mely 2015. december 15. volt. A határidőt sikerült teljesíteni, így a 2015-ös év végére minden számla kifizetésre került. Ezt követően a Társulás beadhatta a záró beszámolási csomagját is, melyet 2016 tavaszán fogadott el a Közreműködő Szervezet. A projekt fenntartási időszakának vége: 2021. április 14. Az évente esedékes fenntartási jelentések benyújtásra és elfogadásra kerültek.
 
A veszélyhelyzet megszűnését követő első Társulási Tanácsi ülésen elfogadásra került a Társulás 2019. évi beszámolója, amely a tagönkormányzatok részére előzetesen megküldésre került.
A 2019. évi működési bevételek (14.433.722 Ft) között tagdíj bevétel, bérleti díj, továbbszámlázott víz- és áramdíj összege, ezek ÁFÁ-ja, kamatbevétel, valamint egyéb működési bevétel (NAV kerekítés) szerepel. E mellett a finanszírozási bevételek között a 2018. évi beszámolóban elfogadott költségvetési maradvány (39.134.850 Ft) is lekönyvelésre került.
A kiadásokon belül a személyi juttatás az elnökségi tagok tiszteletdíját (2.550.801 Ft) tartalmazta, aminek járulék vonzata 522.722 Ft volt.
A dologi kiadások között a közüzemi díjak (hulladékudvarok közüzemi díjai 1.373.664 Ft), bérleti díjak (36.000 Ft), a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai (ügyviteli szolgáltatás és üzletviteli tanácsadás 2.675.714 Ft), az egyéb szolgáltatások kiadásai (biztosítás, bankköltség, nyomkövetési díj 2.926.757 Ft), a felszámított ÁFA kiadásai (1.020.073 Ft), fizetendő ÁFA (1.131.000 Ft) valamint az egyéb dologi kiadások (29.706 Ft) szerepeltek.
 
A Társulás feladatkörébe tartozó tevékenységek költségvetési határozataiban elfogadott előirányzatok és azok pénzügyi teljesülésének alakulása 2020. szeptember 10-i állapot szerint időarányosak.
 
A Társulás fő bevételi forrása egyrészt a tagok által adott hozzájárulás, melyből 2020. évi tagdíjként jelen beszámoló elkészítéséig 4.600.000 Ft-ot fizettek be az önkormányzatok az előirányzott 6.425.000 Ft-ból. Előző éveket érintő kintlévőségekből 1.241.000 Ft folyt be. A REGIO-KOM Társulás további jelentős működési bevétele a tulajdonát képező épületek, gépek, járművek bérbeadásából származik. 2020. január 15-én a Szelektív Nonprofit Kft. szerződés szerint átutalta a 2019. évi 12.812.000 Ft + áfa bérleti díjat.
 
A 2020. évi kiadások között szerepelnek a hulladékudvarok közüzemi költségei közvetített szolgáltatásként (767.000 Ft + áfa), a havonta felmerülő szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjai (üzletviteli tanácsadás 709.000 Ft + áfa és jogi tanácsadás, képviselet 613.000 Ft + áfa összegben). Egyéb szolgáltatások tartalmazzák a hulladékgyűjtő járműveken alkalmazott UHF RFID azonosító rendszer support és karbantartási díját (1.188 .000 Ft + áfa), biztosítási díjat (534.000 Ft) és a felmerült bankköltségeket (50.000 Ft). Az elnökségi tagok részére, illetve a számvizsgáló bizottság tagjainak bruttó 4.598.000 Ft tiszteletdíj, valamint ehhez kapcsolódóan a NAV részére 746.000 Ft kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adó került megfizetésre.
 
A REGIO-KOM Társulást is érinti a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5.) Korm. rendelet 17. §-ában meghatározott rendelkezés, amely alapján éves gyakoriságra változott az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó önkormányzatoknak és azok adatszolgáltatásra kötelezett költségvetési szerveinek áfabevallási kötelezettsége.
Összességében megállapítható, hogy a Társulás gazdálkodása zavartalan, 2020. szeptember 10-én bankszámláján és pénztárában összesen 47.926 ezer Ft tartalékkal rendelkezik.
 
A tájékoztatót elkészítette: Hegyi István - REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás, Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető – Jászapáti PMH, Köntés Ágnes pénzügyi ügyintéző – Jászapáti PMH, Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző – Jászapáti.
 
 
 
Jászapáti, 2020. szeptember 16.
 
                                                                                                 Farkas Ferenc sk. 
REGIO-KOM     
Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
elnök